Formandens beretning på medlemsmødet

Hjerting Byfest
Byfesten blev gennemført den 26. august/27. august 2016. Resultatet var et par gode dage og det kontante overskud udgjorde 105.133 DKK. Styregruppen er allerede nu i gang med planlægning af Hjerting Byfest i 2017, hvor det dog på nuværende tidspunkt er usikkert om der ligeledes vil være et Hjertingløb.

Aktiviteter m.v.
Mange hold har deltaget i stævner ud over den sædvanlige turneringsdeltagelse. Stævnedeltagelsen har været massiv såvel udendørs som indendørs, og såvel lokalt som nationalt og internationalt (hør mere nedenfor). Fortsæt med det. Det er vigtigt at spillere og ledere møder andre ”ligesindede” og udvikler dels tanken om at være aktiv og dels netværker på tværs.

Ledersituationen
En opgave som altid fylder betydeligt, er lederrekruttering. Det er vigtigt, at forældre ser de positive oplevelser ved at være en del af klubben. Det er desuden utroligt vigtigt, at man – selvom man er frivillig leder – lever op til det ansvar som følger med en lederfunktion. Man skal indse, at man er en del af en kæde, og falder ét led af, er der mange som bliver berørt af det manglende udførte arbejde. Jeg vil herunder understrege vigtigheden af at de administrative funktioner også opprioriteres, og hører gerne såfremt der er personer som kan yde ”hjemmearbejde” i den forbindelse.

Der har den seneste tid været arbejdet meget for at frigøre bestyrelsen for mange af opgaverne ”på gulvet”, og det er et arbejde der fortsat vil være meget stor fokus på i den kommende periode. Vi har brug for at den struktur vi arbejder på, hvor flere opgaver skal løses af flere personer, og herunder er behov for forstærkning i bestyrelsen, så vi kan få løst de mangeartede opgaver inden for eksempelvis:

• Børnerepræsentant
• Pigerepræsentant
• Ungdomsrepræsentant
• Seniorrepræsentant
• HR-ansvarlig
• Web-master
• Kursuskoordinator
• Materiale- og facilitetsansvarlig

Tak for en stor indsats til alle ledere i afdelingen. Husk vi skal hjælpe hinanden.

Styregrupper
Der er og vil blive etableret styregrupper, så vi får større samarbejde mellem de enkelte årgange:

• Børne (U4-U9).
• Ungdom (U10-U15).
• Senior (U17-senior)
• Piger.

Lederfesten
Afholdelsen blev udskudt til januar 2017 og blev afholdt på Hotel Britannia, hvor der blev uddelt priser til HIF Fodbold Awards. Husk at bruge tid på at anbefale jeres egne kolleger i foreningen til Awarden, når de gør et prisværdigt arbejde.

• Årets HIF’er: Benny Enemark Nørgreen.
• Årets Special: Teamet omkring Hjerting Byfest.
• Årets børneleder: Peter Helom Sørensen.
• Årets ungdomsleder: Lone Sørensen.
• Årets leder U17-senior/old-boys: Kim Guldbrandt Hansen.

Lokale-gebyrordning
Esbjerg kommune har for et par år siden indført en lokalegebyrordning der har medført betydelig administrativt bøvl og der bliver brugt mange timer i den forbindelse. Omkostningerne til lokalegebyr vil også de kommende år nødvendigvis medføre at vi må hæve kontingentsatser en smule, da vi godt kan forvente at disse gebyrer vil være stigende, ligesom man fremadrettet også kan frygte en gebyrordning på græsbanerne.

Klubhus
Morten Ruth, Steffen Ruth, Ole de Groot, Henrik Clausen og Torben Hansen er fodboldafdelingens repræsentanter i arbejdet med at etablere Sports- og Kulturhus i Hjerting. Pt. er udvalget så langt, at der ”bliver tegnet knagerækker til omklædningsrum”, og der skal inden længe sendes skrivelse ud til tilsagnsydere omkring indbetaling af deres tilsagn.

Sponsorafdelingen
HIF Fodbolds Venner har igen i 2016 ydet en betydelig og uvurderlig indsats for fremskaffelse af midler til vores aktiviteter – og også til gavn for vores sponsorer, så der er payback til begge parter. I 2016 blev niveauet for solgte sponsorater i forhold til 2015 fastholdt efter nogle år med reduktion, hvilket er imponerende at fastholde med den kamp der er om sponsorerne.
Bemærk at mere end 40% af vores samlede indtægter stammer fra dette arbejde kombineret med spillemidler m.v., og dermed udgør kontingentindtægter mindre end 60% af afdelingens indtægter. Tak for en meget stor indsats i afdelingen.

Økonomi
Der er i 2016 realiseret et overskud på 15.075 DKK, og i 2017 budgetteres med et resultat på 850 DKK.

Øvrige
I februar/marts 2016 oplevede vi for første gang pressens interesse for HIF Fodbold, da en halv side i Hjerting Posten ”efterlyste ligestilling på trænerfronten for fodboldpiger”. En ærgerlig sag at skal forholde sig til, når det er i pressen, men der blev afholdt et hurtigt møde med pigerne, hvor bestyrelsen efter vores opfattelse fik overbevist pigerne om at pigefodbolden absolut ikke er nedprioriteret i HIF Fodbold, men at vi i sagens natur ikke kan garantere kontinuitet i trænerbemandingen for hverken drenge eller piger.

Sponsorafdelingen med Steffen Ruth i spidsen arrangerede fastelavn på børneafdelingen på Sydvestjysk Sygehus i februar 2016.

U15 vinder begge deres rækker.

Gode holdsamarbejder i flere årgange, som har styrket de involverede afdelinger og føjet nye medlemmer til, såvel på højeste plan som på et lavere niveau (dermed bredden). Det er vigtigt at sørge for gode aktiviteter for de unge, når der eksempelvis skal konkurreres med E Sport m.v.

Træningslejr for U13 (U14 fra sommeren 2016) den 5-6/3 2016 og efterfølgende deltagelse i kæmpe internationalt stævne (Nørhalne Cup) nord for Ålborg samt Vesthavscup, Vejen Cup og Øernes Hold Cup, tillige med Champions Leauge i telt på Styrmandsvænget.

U8 til Lalandia-Cup.

U9 til Kvik Cup i Roager.

Rigtig god medlemsstigning for pigeafdelingen i alderen op til 13 år, godt understøttet af vigtig forældreinvolvering og god lederindsats

Afholdelse af fodboldskoler i 2016 med 110 friske piger og drenge. Planlægning af 2017-skolen er i fuld gang og afholdes i uge 26/2017.

U14 sørger for HIF fodbold til Jul i Hjerting.

Som et helt nyt tiltag i 2016 har U11, U12, U13 og U15 drenge etableret en vinterturnering – på baggrund af erfaring fra vores samarbejdsklub Andrup IF (Lars Zøhner) med deltagelse af ca. 100 hold og ca. 1.100 fodboldspillere. Det er en turnering, som giver vores hold mulighed for at møde modstandere, som de normalt ikke er oppe imod i turneringen. Og samtidig giver det afdelingerne og HIF en god økonomisk indtjening. Også her skal lyde en stor tak til de frivillige som yder en ekstraordinær indsats for at lykkes med denne turnering

Senior rykkede op i serie 2, hvilket var en tangering, men glæden var kort, hvilket nok er alle bekendt. Som det fremgår af den massive pressedækning, så har bestyrelsen valgt ikke at involvere sig i de beklagelige personangreb, som har fundet sted, og selvom pressen har forsøgt at skabe en vinkel på historien, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden, så har vi i en 100% enig bestyrelse fastholdt, at der i seniorafdelingen m.v. skal være et demokratisk udvalg til styring heraf. Det vil ikke være ansvarligt bestyrelsesarbejde fortsat at lade en stor afdeling blive ledet af få personer, og med en ikke-sammenhængende økonomi, da man dels er afhængig af de få personer, men også nødvendigvis må sørge for at man her ikke driver ”klubben i klubben”. Vi ønsker ikke at gå i yderligere detaljer omkring bestyrelsens beslutning, men vil her blot konstatere, at vi ikke kan forestille os, at man udefra kan have en forestilling om at en 100% enig – og mangeårig – bestyrelsen har et ønske om at udslette seniorfodbolden. Vi forestiller os, at vi har klubbens, medlemmernes og sponsorernes opbakning, og at der i modsat fald må ske en udskiftning af bestyrelsen.

Se vores løbende nyheder på hjemmesiden – og brug den, ligesom vi gerne ser endnu flere artikler i Hjerting Posten.

På bestyrelsens vegne
Torben Hansen

Bestyrelsens sammensætning efter medlemsmødet

Torben Hansen blev genvalgt som formand.

Øvrige medlemmer er Lars Zøhner, Morten Ruth og Ole De Groot.


Oprettet: 03-2017